Sunday, October 20, 2013

Banu Avar'?n Wikileaks Görü?leri

WIKI NEDEN SIZDIRILDI? Aylar önce durum anla??lm??t?: Amerika imparatorlu?unun denetimindeki çe?itli bas?n yay?n organlar?nda cyber attack (siber sald?r?) cyber warfare(siber sava?) ba?l?klar? yeralm??t?. Ve giderek benzer haberlerle kulaklar doldurulmaya ba?land? Bill Clinton ve Bushun anti terör dan??man? Richard Clark Siber sald?r? Amerikay? 15 dakikada yokeder! ba?l???yla gazetelerde yerald?. Onu ba?kalar? takipetti.. Amerika kendini elektronik Pearl harbour a kar?? korumal?yd?! 2007de Pentagonun bilgisayar sistemi çökertilmemi? miydi! ?imdi de i?te W?K? LEAKS ortal??? kar??t?rmaktayd?NATO, ABD, BATI siber sald?r?yla kar?? kar??yayd?. O zamang ÖNLEM almak laz?md?! Psikolojik harp oyunu Obama Önlemler gözden geçirilsin! diye kükredi Aç?klanan belgelerin önemli bölümü hedef ülke Türkiye ve ?ran ile ilgiliydi Süzgün bak??larla Hilary Clinton, s?z?nt?n?n do?rulu?unu upper-case letter of Afghanistan ettiDavuto?lundan belgelerde ad? geçti?i için à ¶zür diledi Belgelerde, Tayyip Erdo?an ve Davuto?lu için kullan?lan sözcükler özel seçilmi?ti. Çakt?rmadan temenna içermekteydi..
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Yüzde 90 ABD kar??t? bir milletin ho?una gidecek kar??tl?kta bir dizi iltifat tekerlemeleri tehlikeli çal??kan despot olmayan ve benzeri ?ki buçuk milyon belgeyi ele geçirmi? olan tiyatrocu bir ailenin yaramaz o?lu Julien Assange, 4 y?ld?r gizli belgeler aç?kl?yor. ?imdi dünyay? sarsaca?? söylenen bilgiler hakk?nda, Avrupa ve Amerikan?n göbe?inde beyanatlar veriyor.. Dünyay? yönetmeye soyunmu? küresel çete izliyor, izlemekle kalm?yor, New York measure gibi, Der spieg el gibi, Guardian gibi CNN gibi FOX gibi kü! resel sermayenin en baba organlar?nda SIZINTIYI reklam ediyor! Bu size of it garip gelmiyor mu? Dünyan?n her hangi bir noktas?nda, fazla a?z?n? açan?, derdest edip Guantanamoya kimbilir kaç y?llarca t?k?veren intelligence (istihbarat) fareleri hangi delikteler ki! Assange bulunam?yor! Ama nette çar?af çar?af konu?malar? yay?nlan?yor Hillary süzgün, Obama sessiz...If you want to get a adequate essay, hallow it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment